Naravne znamenitosti osrednjeslovenska

Žejna dolina

Dolina pod Medvedjim Brdom je zanimiva predvsem zaradi sorazmerne naravne ohranjenosti vodotoka, za katerega je značilno veliko nihanje vode. V srednjem delu doline se večina vode usmeri proti zahodu in ponika v Kmetovo brezno, pravi labirint vodoravnih rovov plitvo pod površjem. Brezno je raziskano v dolžini 335 m in globini 15 m. Več … [Žejna dolina]

Erikov ribnik

Gre za svojevrsten ribnik v regiji, ki ima nad svojo površino otok. Vodna površina ribnika, ki je v zasebni lasti, meri 3.800 m2, največja globina dosega 2 m. Raj za ribiče na postrv je bil obnovljen leta 1970, sicer pa njegova zasnova datira v leta pred I. svetovno vojno. Več … [Erikov ribnik]

Jezerc

Na dnu vrtače južno od Prezida (Zaplana) pri Logatcu je visoko barje, ki je nastalo z zaraščanjem plitkega jezerca. Poleg šotnih mahov tu najdemo značilne predstavnike visokega barja: okroglolistno rosiko (Drosera rotundifolia), nožničavi munec (Eriophorum vaginatum) in navadno mahovnico (Oxycoccus palustris). Več … [Jezerc]

Račevsko jezero

To je manjše jezero, ki je nastalo v povirju reke Račeve. Jezero je trikotne oblike, dolgo 120 m in široko 100 m. Največja izmerjena globina je 5,5 m, povprečna pa 2,9 m. Več … [Račevsko jezero]

Slapa v Sopotu

Pod sotočjem Rovtarske in Popitove Sovre pri Sopotu so v dolomitiziranem apnencu manjša korita, skozi katera se voda prebija v več stopnjah. Najizrazitejša sta dva 5 – 7 metrov visoka slapa.

Dinozavrove stopinje

V bližji okolici Medvedjega Brda so bili na kamninski podlagi odkriti okamneli odtisi, znani kot dinozavrove sledi. Ohranjenih je 6 odtisov stopal, velikih dobrih 10 cm, ki kar vabijo, Več … [Dinozavrove stopinje]

Najdena jama

Najdena jama je ena izmed najpomembnejših slovenskih jam in se nahaja na robu Planinskega polja. Dolga je več kot pet kilometrov, delno kapniška, znana je tudi po zanimivem podzemnem živalstvu. Več … [Najdena jama]

Logarček

Logarček sodi med večje slovenske jame, saj meri skupna dolžina doslej znanih rovov 2285 m, razlika med najvišjo in najnižjo točko pa 83 metrov. Zaradi 20-metrskega vhodnega brezna si jame ne moremo ogledati brez jamarske opreme. Več … [Logarček]

Laška kukava

Na planotastem Ravniku severovzhodno od Planinskega polja je z dinarskim jelovim gozdom prekrito izrazito kraško površje. Sredi gozda leži naša največja znana udornica Laška kukava, ki je dolga 380 m, široka 280 m in globoka 83,5 m. Laška kukava ima strme, mestoma prepadne stene in ima prostornino okoli 4 mil. kub. metrov. Zaradi hladnejšega zraka, ki se nabira na dnu udornice, so vegetacijski pasovi razviti v obrnjenem vrstnem redu.Več … [Laška kukava]

Naravni most pri Lazah

Ostanek jamskega rova med dvema udornima vrtačama. Pojav je zanimiv za razumevanje kraških pojavov, čeprav je skromen po dimenzijah.
Lokacija:  500 m severno od Laz (ob cesti Logatec – Laze)

Zelena dolina

Zelena dolina ima zelo zanimive močvirske travnike. Voda mezi v številnih dolomitnih povirjih, se zbira v glavni dolini in teče večinoma proti jugu. V spodnjem toku se obrne proti zahodu, nato se dolina razširi, potok pa ponikne na polju pri Hotedršici. Več … [Zelena dolina]

Loške ponikve

Zahodno od Loga ponikne v dveh ponornih sistemih vodotok, ki teče po Turkovi grapi. Med obema jamama poteka cesta Zaplana – Rovte. Severni ponor je stalno aktiven, v skalnih delih so izraziti sledovi delovanja vode. Južni ponor odvaja le visoke vode, dostopen pa je samo z jamarsko opremo.
Lokacija: Log (Zaplana – Rovte)

Ponori Hotenjke

Na polju, zahodno od Hotedršice, potok Hotenjka izginja v več ponorih v podzemlje. Najzanimivejši je ponor nad katerim je zgrajen Tomažinov mlin. Več … [Ponori Hotenjke]

Ponori Unice pri Lazah

Poleg ponorov Unice v Babnem dolu izginja voda tudi v pasu krednih apnencev na robu Planinskega polja jugovzhodno od Laz (Milavčevi ključi). Unica ponikne v glavnem skozi manjše in večje požiralnike. Nekateri so od njih so zaradi varnosti zagrajeni. Izginjanje vode v podzemlje zaznamo še najbolj zaradi klokotanja na desnem robu struge in s primerjanjem količine vode reke Unice.
Lokacija:  Laze

Ponor Petkovca

V Hudem koncu pod Petkovcem ponikne na zamočvirjeni ravnici Rovtarica. Potok, predvsem pa ponorni del sta bila regulirana v letu 1989.
Lokacija: Petkovec

Jakovški studenec

Na severnem pobočju pod vrhom Jakovice, vzpetine pri Lazah ob Planinskem polju, je romarska cerkvica Sv. Marije v Leščevju, ki je zgrajena nad vodnim virom. Legenda pripisuje vodi zdravilni učinek, predvsem naj bi pomagala pri zdravljenju očesnih bolezni.
Lokacija:  na severnem pobočju jakovškega hriba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.