Gradovi – podravska regija

Fala – Dvorec v 16 stoletju

Fala (dvorec) Podravska, Fala, Fala 64       16. stoletje

Zametek nekdanjega dvorca Fala je morda nastal kmalu po letu 1407, ko je Oton Der Pergauer razdejal stari Falski grad, vendar o tem nimamo arhivskih podatkov. Prvi zapisi starega gradu pa segajo nazaj do leta 1311. Gospoščina je bila v posesti benediktanskega samostana iz Št. Pavla na Koroškem. Ob vrednotenju premoženja leta 1542 je bil dvorec ocenjen na 200 funtov in je s tem neposredno tudi prvič izpričan. Stavbo in zaporo ob Dravi t.i. Turški zid, ki ga je bilo mogoče ob nevarnosti zapreti, je dal šentpaveljski prior Jakob Pachler leta 1550 zaradi nenehnih turških

VEČ INFO …

FRAM -GRAD  13 STOLETJE

Fram (grad)

 

Grad se prvič omenja leta 1335 kot Vraunhayn (kar pomeni gospodov (maršalov) dom), nato leta 1397 kot Frawnhain das haws – das zw dem marschalich ambt gehöret. Bil je torej deželnoknežja posest štajerskega maršalskega urada. Morda so ga že tedaj upravljali gospodje Wildonski, leta 1438 pa so ga Ptujski gospodje skupaj z dednim štajerskim maršelatom in drugim premoženjem volili grofu Johanu Schaunberškemu, kolikor bi njihova rodovina izumrla. Framski grad, ki se leta 1413 omenja kot castrum (takrat je bil znan gradiščan Bernard Schrot), leta 1423 in 1428 kot vest in leta 1486 znova kot castrum, je leta 1487 opisal Paolo Santonino v svojem dnevniku kot dobro utrjenega in v posesti grofa Schaunberga. VEČ INFO…

 

GRAD GROMPERK  12 STOL


Grad Grompek je sijal v svoji belini nad dolino. Bil je pomemeben za življenje krajanov, saj jih je ščitil pred razbojniki in kasneje pred zavojevalci. Na žalost je svojo pomembno vlogo skozi stoletja izgubil in ljudje so ga razdejali. Do danšnjega dne, ko se po gozdu klatijo duše umrlih in so zakladi zakopani nekje v tistih mestih.V majhni dolinici je bila zelo lepa vasica, ki se je razlikovala od vseh ostalih po tem, da je bila od Boga pozabljena. Ljudje so živeli v miru in obilju okoliških gozdov, pa čeprav je bilo življenje naporno. Nekega tmurnega dneva se je na obrobju doline pojavil jezdec. Ljudje ga v začetku niso opazili, pozneje pa so prenehali delati in se zazrli v prišleka, ki se je mudil na enem od vrhov in ko se je prepričal o vsem, se je izgubil, kot se je prej pojavil. VEČ INFO..

 

KEBELJ (ZAJČEV GRAD) NA POHORJU

Kebelj (Zajčev grad) na PohorjuMed gorskima potokoma Oplotnico in Čadramščico se dviga strmi Veliki vrh, na njegovem razglednem slemenu pa čepi vasica Kebelj z dvema gradovoma. O tega je na Kebeljskem vrhu zanimiv okrogel, podrt stolp oz. Zajčev grad (Kebelj). To je bil najvišje ležeči grad na Pohorju, od katerega je ostal le stolp premera 9 m z 2,5 m debelimi zidovi. Zajčev grad je po omenjenem stolpu zna tudi kot edini znani okrogli stolp na Štajerskem, ime pa je dobil (tako ga imenujejo domačini) po lastniku zemlje, na kateri stojijo ti ostanki utrdbe (stolpa). Ohranjeni ostanki stolpa na vrhu kope nad vasjo Kebelj, ki je imel čokato obliko, značilno za romanski slog še vedno dobro kažejo ohranjeno gradnjo …VEČ INFO….

 

KEBELJ (Zbegov grad, dvor, stolp) Kebel, Gibl 14.stoletje

Dvor, ki je bil v nasprotju z istoimenskih gornjim gradom (Zajčev grad) – ta je bil krški – deželnoknežja last, naj bi že leta 1343 posedoval Oton Mariborski s Keblja. Stara utrdba je bila medtem že prešla v druge roke, kebeljski vitezi pa so obdržali spodnjo, neutrjeno graščino, ki se v virih dosledno imenuje stolp. Prvič se posebej omenja leta 1440, ko je oktobra tega leta Otokar Kebeljski izjavil deželni vladi, da ima kot očetovo dediščino deželnoknežje fevde stolp in dvor v Keblju pri potoku nad Bistrico – turn vnd hof Gybel am Pacher ob Fewstritz, dvorec v Tinjah, Vrhovljah, Slakovi, Brezjem in Freudenbergu ter vinograd v Strmcu v Slakovi. Že novembra istega leta mu je cesar Friderik III. ponovno podelil imenovane fevde, ki pa so bili tokrat natančneje našteti.  VEČ INFO….

 

GRAD LIMBUŠ 12 STOLETJE

Grad Limbuš se prvič omenja šele leta 1332 in še to samo posredno – der Purchperch ze Levnwach in isto leto še enkrat der Purperch ze Lembach – grajski hrib. Pozidal ga je verjetno ministerial štajerskega deželnega kneza Lipold Lembah (Leopold Limbuški), ki se v pisnih virih prvič omenja leta 1147 in s tem tudi sam kraj Limbuš. Grad je bil v rokah limbuških vitezov nekje do 1330, ko je rodbina Limbuških izumrla. Leta 1333 je Luiza, vdova Brigka Mariborskega, izročila Ulriku pl. Walsee v zastavo pol gradu Limbuš, ki ga je verjetno dobila za doto. VEČ INFO….

 

GRAD MAJŠPERK  13 STOLETJE

Grad Majšperk (nemško Monsberg) je grad, katerega ruševine so že vidne na griču nad Majšperkom. Po njem je kraj dobil ime. Izhaja iz 13. stoletja, kar je vidno v arhitekturnih značilnostih. Prvič se omenja leta 1256 pod imenom castrum Mannesperch. Kasneje je omenjen še leta 1340 kot vest vnd turn Mannesperch in leta 1478 kot geslos Monsperg. Leta 1635 so grad zavzeli in požgali uporni kmetje, 1695 je pogorel, a so ga kasneje obnovili. Skozi vsa ta leta, se je na gradu zvrstilo več plemiških rodbin, med njimi Mosconi, Juriči, Hohenwarti, itd. Leta 1885 je bil grad že zapuščen in močno zanemarjen, konec 19. stoletja pa je propadel.   VEČ INFO….

 

MALI GRAD NA PTUJU  12 STOLETJE

Ptujski Mali gradGornji svobodni dvor, danes imenovan Mali grad, se v arhivskih virih prvič omenja leta 1376, vendar so raziskovanja pokazala, da sega njegov nastanek v 2. polovico 12. stoletja, v čas izgradnje mestnega obzidja. Dvor je imel strateško pomembno lego, saj je z zahodne strani ščitil vhod v ptujsko mestno jedro. V njegovi bližini so se nahajala prvotna mestna vrata, skozi katera je vodila cesta z mostišča v Vičavi v srednjeveško mesto. Po veliki poplavi leta 1348, ki je odnesla stari most na Vičavi in po premiku Drave do podnožja dominikanskega samostana, je Mali grad izgubil svoj strateški pomen. Mestna vrata ob Malem gradu so zamenjala nova na Hrvatskem trgu (današnji Dravski ulici), Mali grad pa se je znašel v ulici, ki je živahen tranzitni promet zamenjala z lokalnim VEČ INFO…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.